Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

OGŁOSZENIE
 
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  (sygn. akt: WIW.a.agz.2732-d1/01/2011

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 - dostawa 495 000 szt. szczepionki przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień  lisów wolno żyjących w akcji wiosna 2011
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez konsorcjum IDT Biologia GmbH
D-06861  Dessau – Rosslau i PRO-WET Śpioch, Wiese Sp.j. 75-736 Koszalin ul. Okrężna 11 - wartość oferty brutto: 1 256 310,00 PLN
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informuję, że w w/w zadaniu została złożona jeszcze jedna oferta przez Grabkowski-Grabikowska PPHU „INEX” sp.j. ul. Białostocka 12,   11-500 Giżycko – liczba pkt uzyskanych w kryterium cena – 99,16.
 
Zadanie nr 2 – dostawa 495 000 szt. szczepionki przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień  lisów wolno żyjących w akcji w akcji jesień 2011
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez konsorcjum IDT Biologia GmbH
D-06861  Dessau – Rosslau i PRO-WET Śpioch, Wiese Sp.j. 75-736 Koszalin ul. Okrężna 11 - wartość oferty brutto: 1 256 310,00 PLN
 
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informuję, że w w/w zadaniu została złożona jeszcze jedna oferta przez Grabkowski-Grabikowska PPHU „INEX” sp.j. ul. Białostocka 12,   11-500 Giżycko – liczba pkt uzyskanych w kryterium cena – 99,16.
 
 W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty.
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnych wykonawców.
Jednocześnie informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym  niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Równocześnie zawiadamiam, iż wyłączenie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art., 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.
 
        Olsztyn, dn. 2011-04-15 
 
        Warmińsko – Mazurski
        Wojewódzki Lekarz Weterynarii
        Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Romulad Puzyrewski  (15.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (15.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (15.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (15.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268585 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^