Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na odbiór, transport i utylizację termiczną odpadów weterynaryjnych pochodzących z ZHW w Olsztynie i Oddziału ZHW w Ostródzie w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Odbiór, transport i utylizację termiczną odpadów weterynaryjnych pochodzących z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie i Oddziału Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Ostródzie (sygn. akt. WIW/agz/323-2/04/2010)
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 oraz Dz. U. z 2008r. nr 171 poz.1058 z późniejszymi zmianami) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1 - Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów laboratoryjnych o kodzie 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03 klasyfikowanych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w przewidywanej ilości ok. 1 500 kg miesięcznie
Oferta najkorzystniejsza: PHU TOTAL SERVICE, ul. Towarowa 17i, 10-416 Olsztyn – cena brutto za 1kg odpadu – 3,19 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
Informuję, ze w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 1 została złożona jeszcze 1 ważna oferta:
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn – ilość punktów przyznanych w kryterium cena - 93,27.
Zadanie nr 2 - Odbiór, transport i utylizacja termiczna odpadów laboratoryjnych I, II i III kategorii wg rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 3 października 2002r. (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.3, t.37, str.92 z późn. zm.) klasyfikowanych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) o kodzie 02 01 80*, 02 01 81 w przewidywanej ilości ok. 1 100 kg miesięcznie
Oferta najkorzystniejsza: PHU TOTAL SERVICE, ul. Towarowa 17i, 10-416 Olsztyn – cena brutto za 1kg odpadu – 3,19 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
Informuję, ze w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 2 została złożona jeszcze 1 ważna oferta: „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin – ilość punktów przyznanych w kryterium cena – 85,07.
Zadanie nr 3 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych zawierających substancje niebezpieczne o kodzie 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08* klasyfikowanych wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)w przewidywanej ilości ok. 300 kg na rok
Oferta najkorzystniejsza: „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin  – cena brutto za 1kg odpadu – 6,96 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
Informuję, ze w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 3 została złożona jeszcze 1 ważna oferta: PHU TOTAL SERVICE, ul. Towarowa 17i, 10-416 Olsztyn ilość punktów przyznanych w kryterium cena – 54,21.
Przewidywany termin zawarcia umowy: 25 marca 2010 roku.

Olsztyn, dn.18 marca 2010 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (18.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (18.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276515 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^