Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego
(syg.akt: WIW/agz/323-2/19/2009)
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177, Dz. U. 2006r. Nr 164, poz.1163, Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie zwany dalej Zamawiającym informuje, że po przeprowadzonej czynności badania i oceny ofert następująca oferta została odrzucona z postępowania:
Zadanie nr 2
Oferta nr 3 – SPECTRO-LAB, Al. 3-go Maja 2, 00-391 Warszawa
Uzasadnienie: Oferowany sprzęt - inkubator z wymuszonym obiegiem powietrza model INE 550 fabrycznie nie posiada wymuszonego obiegu powietrza wg katalogu Memmert str.23. Zamawiający wymagał w opisie parametrów technicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że inkubator musi posiadać wymuszony obieg powietrza.
Szafa mrożnicza model GTE 1501 producent Liebherr nie posiada szuflad wg katalogu producenta str.59. Wymagany był model pionowy a nie skrzyniowy. W związku z powyższym zaoferowano inne urządzenie niż zamawiający wymagał w opisie  parametrów technicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do oferty nie załączono oświadczenia producenta o upoważnieniu do oferowania przedmiotu zamówienia i posiadaniu przez wykonawcę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski dla produktów firmy Lebherr zgodnie z wymaganiami 4.1 lit.d specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym oferta nr 3 odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na dostawę  wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego:
Zadanie nr 1 - Uniwersalny czytnik mikropłytek + automatyczna płuczka mikropłytkowa
Oferta nr 5 – STAMAR, ul. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza – wartość oferty  20 854,30 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
Jednocześnie informujemy, że w zadaniu nr 1 zostały złożone jeszcze dwie ważne oferty:
Oferta nr 1 – BIOKOM sp.j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki - ilość punktów w kryterium cena-55,18
Oferta nr 6 – STI Systemy Telekomunikacyjne i Informatyczne Bartosz Czajkowski, ul. Malinowskiego 2a, 61-332 Poznań - ilość punktów w kryterium cena 93,25
Zadanie nr 2 - Inkubatory i szafy chłodnicze
Oferta nr 4 – DONSERV, ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa – wartość oferty brutto: 101 674,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta
Zadanie nr 3 - Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza II klasy bezpieczeństwa Biohazard II z wyposażeniem
Oferta nr 4 – DONSERV, ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa – wartość oferty brutto: 79 788 PLN
Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta
Zadanie nr 4 - Wirówka z chłodzeniem
Oferta nr 2 – MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska 89,
60-432 Poznań – wartość oferty brutto:28 676 PLN
Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta
Przewidywany termin zawarcia umowy: 3 grudnia 2009 roku.
 
Olsztyn, dn. 26 listopada 2009 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (26.11.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (26.11.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (15.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268136 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^