Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w części zadanie nr 2
Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177, Dz. U. 2006r. Nr 164, poz.1163, Dz. U. z 2007r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie zwany dalej Zamawiającym informuje, że po przeprowadzonej ponownie czynności badania i oceny ofert następująca oferta została wykluczona z postępowania:
Oferta nr 2 – ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań
Uzasadnienie:  Brak spełnienia wymogu określonego w pkt. 6.1 siwz polegającego na załączeniu do oferty certyfikatu zarządzania jakością ISO 13485 dla podłoży oferowanych produkcji firmy BTL w pozycjach 12, 22, 23, 25 formularza cenowego dla zadania nr 2.
W związku z powyższym oferta nr 2 została wykluczona na postawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp w związku z niemożnością uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp a następnie odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Pzp.
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych – zadanie nr 2:
Oferta nr 1 – BIOCORP Polska sp. z o.o, ul. Malawskiego 6, 02-641 Warszawa – wartość oferty brutto:28 213,76 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta złożona w zadaniu nr 2.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w części zadanie nr 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym po zweryfikowaniu ilości podłóż i dodatków do podłoży zostanie rozpisany II przetarg na zakup podłoży gotowych i dodatków do podłoży w terminie 5 dni od daty niniejszego pisma.
 
Olsztyn, dn. 20 listopada 2009 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (20.11.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.11.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (15.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278149 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^