Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont ogrodzenia posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

OGŁOSZENIE
 
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Remont ogrodzenia posesji Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 (nr postępowania. WIWa.agz.2732-u2/14/2011)
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że została wybrana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowlane i Handlowe ‘BUDOHAD” Dariusz Hadziewicz
ul. Kwiatowa 2/15 11-400 Kętrzyn – cena brutto 122918,71 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Informuję, że w wyżej wymienionym zostały złożone jeszcze dwie oferty, które  zostały wykluczone a następnie odrzucone z postępowania:
1. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDIREM”   ul. Traktorowa 32A
    10-829 Olsztyn
 Uzasadnienie: Brak spełnienia wymogu określonego w cz. 5. pkt 7  siwz polegającego na
wykazaniu robót budowlanych, potwierdzonych załączonymi referencjami, z których wynikać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną lub dwie roboty budowlane o łącznej wartości      100 000 zł. (sto tys. zł) polegające na wykonaniu robót z zakresu budowy lub remontu obiektów z robotami w zakresie wykonania ogrodzeń i zagospodarowania terenu.
Okres obejmujący przedłożenie wymaganych dokumentów to: 16.09.2007 – 16.09. 2011 (pięć lat przed terminem złożenia oferty). Złożone referencje jednoznacznie wskazują iż w okresie tym wykonawca nie wykonywał robót o wymaganym przez Zamawiającego charakterze i rodzaju.
W związku z powyższym oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDIREM”zostaje wykluczona z postępowania, a następnie odrzucona.
Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp w powiązaniu z  art. 24 ust.4 ustawy Pzp.
 
2. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TORBUD – 2” s.c.        
    ul. Lubelska 44    10-409 Olsztyn
Uzasadnienie: Przedłożony kosztorys ofertowy nie spełnia wymogu cz.V pkt. 10 t.j kosztorys ofertowy nie zawiera wszystkich pozycji przedmiaru robót.
W kosztorysie ofertowym pominięto pozycje od. 5.3.1 do 5.3.5 (pięć pozycji) przedmiaru robót.
W związku z powyższym oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TORBUD – 2” s.c zostaje wykluczona z postępowania, a następnie odrzucona.
Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp w powiązaniu z  art. 24 ust.4 ustawy Pzp.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy:  03.10.2011 roku.
 
 
Olsztyn, dn.23.09.2011  roku.                             Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
                                                                               Lekarz Weterynarii
                                                                               Ludwik Bartoszewicz
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (23.09.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (23.09.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (23.09.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (23.09.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278283 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^